ALGEMENE VOORWAARDEN AMMERLAAN OPLEIDINGEN EN TRAININGEN B.V. TE DEN HAAG KvK 59005599 – Versie 2020

1 Toepasselijkheid

1.1 Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar Ammerlaan Opleidingen en Trainingen, wordt bedoeld Ammerlaan Opleidingen en Trainingen B.V. gevestigd te Den Haag aan de Nieuwe Parklaan 107, postcode 2587 BP met Kamer van Koophandel nummer 59005599. Het woord ‘cursus’ staat in deze algemene voorwaarden voor alle cursussen, bijeenkomsten en e-learnings georganiseerd door Ammerlaan Opleidingen & Trainingen B.V.

1.2 Op alle overeenkomsten tussen Ammerlaan Opleidingen en Trainingen en haar wederpartijen zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk van wordt afgeweken, deze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Ammerlaan Opleidingen en Trainingen. Onder ‘wederpartij’ wordt verstaan de natuurlijke persoon die zich als deelnemer aan een cursus heeft ingeschreven. Alle door Ammerlaan Opleidingen en Trainingen ingeschakelde hulppersonen, waaronder docenten en auteurs, werknemers, bestuurders en feitelijk leidinggevenden kunnen zich jegens de wederpartij op deze algemene voorwaarden beroepen.

1.3 Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge inschrijving voor een cursus bij Ammerlaan Opleidingen en Trainingen en de aanvaarding door Ammerlaan Opleidingen en Trainingen hiervan. Schriftelijk houdt mede in berichtgeving op elektronische wijze. De wederpartij aanvaardt door zijn inschrijving deze algemene voorwaarden. Een bestelling geldt als aanvaard door Ammerlaan Opleidingen en Trainingen voor zover zij niet binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken. De door de wederpartij bij een inschrijving verstrekte gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantenbestand van Ammerlaan Opleidingen en Trainingen. Hierop is tevens de privacyverklaring van Ammerlaan Opleidingen en Trainingen van toepassing.

2 Betaling

2.1 Het voor de cursus verschuldigde inschrijfgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient uiterlijk voor de aanvang van de cursus op de bankrekening van Ammerlaan Opleidingen en Trainingen te zijn bijgeschreven. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en op de door Ammerlaan Opleidingen en Trainingen in de factuur aangegeven wijze. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Ongeacht de tenaamstelling op de factuur is de wederpartij, zijnde de natuurlijke persoon die zich als deelnemer aan een cursus heeft ingeschreven, te allen tijde persoonlijk aansprakelijk voor betaling van een factuur en eventuele bijkomende kosten en renten.

2.2 De opgegeven prijzen zijn in euro’s exclusief btw en dienen inclusief btw te worden betaald, tenzij anders aangegeven.

2.3 Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, maakt Ammerlaan Opleidingen en Trainingen in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten welke worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 25. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.4 De wederpartij mag een schuld uit deze overeenkomst niet met enige vordering op Ammerlaan Opleidingen en Trainingen verrekenen tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ammerlaan Opleidingen en Trainingen behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling of vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld. Geleverde zaken blijven eigendom van Ammerlaan Opleidingen en Trainingen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

3 Programmawijzigingen

3.1 Ammerlaan Opleidingen en Trainingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma, de dag, het tijdstip en/of in de locatie aan te brengen.

3.2 Ammerlaan Opleidingen en Trainingen behoudt zich het recht voor aangekondigde gastsprekers te vervangen.

3.3 Ammerlaan Opleidingen en Trainingen behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen of om andere redenen een cursus af te gelasten, in welk geval aan de wederpartij niet meer dan zijn eventueel reeds voldane inschrijfgeld verschuldigd is.

3.4 Ammerlaan Opleidingen en Trainingen zal de wederpartij tijdig op de hoogte brengen van eventuele aanpassingen. Een kennisgeving van een wijziging als bedoeld in 3.2 op de cursusdag zelf, geldt als tijdig.

4 Annulering of wijziging

4.1 Tot drie weken voor de start van een cursus kan de wederpartij kosteloos schriftelijk annuleren.

4.2 Bij annulering minder dan drie weken voorafgaand aan de start van een cursus is het volledige bedrag verschuldigd. Het is toegestaan een plaatsvervanger te laten deelnemen aan een cursus.

4.3 Het inhalen van een cursusdag kan uitsluitend na schriftelijke aanvraag, voorafgaand aan de cursusdag en na bevestiging hiervan door Ammerlaan Opleidingen en Trainingen. Tot 2 weken voorafgaand aan de initiële cursusdag kan dit kosteloos worden gewijzigd. Binnen 2 weken voorafgaand aan de cursusdatum is een bedrag van € 50 verschuldigd. Het risico dat een cursus niet meer wordt gegeven ligt bij de wederpartij.

5 Intellectueel eigendom

5.1 Alle rechten van het intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde documenten en zaken, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (tezamen te noemen: ‘informatie’) berusten uitsluitend bij Ammerlaan Opleidingen en Trainingen of haar licentiegevers.

5.2 De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. De eigendom van de in lid 1 genoemde informatie blijft onvervreemdbaar bij Ammerlaan Opleidingen en Trainingen.

5.3 Het is niet toegestaan de informatie ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Ammerlaan Opleidingen en Trainingen is niet aansprakelijk voor de eventuele geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door en/of namens Ammerlaan Opleidingen en Trainingen geleverde zaken en/of diensten.

6.2 Voor overige schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ammerlaan Opleidingen en Trainingen, is de aansprakelijkheid beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma's en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde.

7 Verjaring

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Ammerlaan Opleidingen en Trainingen uit welke hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Ammerlaan Opleidingen en Trainingen zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

8 Slotbepalingen 

8.1 De rechtsverhouding tussen Ammerlaan Opleidingen en Trainingen en de wederpartij is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag.

8.2 Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst in rechte onverbindend wordt(en) verklaard of om welke reden dan ook anderszins onverbindend mocht(en) blijken te zijn, zal daardoor de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet worden aangetast. In een dergelijk geval zullen partijen in overleg treden teneinde de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door een bepaling die wel verbindend is (zijn) doch die zo min mogelijk afwijkt(en) van de onverbindend geachte bepaling(en), mede gelet op het doel en de strekking van die bepaling en van de overeenkomst.