Privacyverklaring Ammerlaan Opleidingen en Trainingen B.V.


Uw privacy is voor Ammerlaan Opleidingen en Trainingen B.V. (hierna te noemen: Ammerlaan Opleidingen) van groot belang. Ammerlaan Opleidingen verbindt zich ertoe de privacy van alle bezoekers van de website http://www.ammerlaanopleidingen.nl te waarborgen. Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

Wij verwerken uw gegevens enerzijds in de hoedanigheid van een zgn. ‘Verwerkingsverantwoordelijke‘ of ‘Data Controller’ bij de uitvoering van werkzaamheden binnen onze eigen organisatie (bijvoorbeeld om informatie beschikbaar te kunnen stellen, cursusaanmeldingen te kunnen verwerken, of facturatie doeleinden), anderzijds verwerken wij (indien de organisatie waarvoor u werkzaam bent een beheerder op ons platform heeft) tevens uw gegevens ten behoeve van uw organisatie in de hoedanigheid van een zgn. ‘Verwerker’ of ‘Data Processor’.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie over u wij verwerken en voor welke doeleinden. Tevens leggen we uit hoe wij uw gegevens beveiligen en informeren we u over uw rechten. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we van u bijhouden, neem dan contact op met Ammerlaan Opleidingen.

datum: 25 mei 2018


Cursusaanmelding
Op onze website http://www.ammerlaanopleidingen.nl kunt u zich aanmelden voor een cursus. Voor de facturering hiervan gebruiken wij uw naam, e-mailadres en adresgegevens en het telefoonnummer. Voorts onthouden wij uw lidmaatschap van een beroepsvereniging als u dit bij uw cursusaanmelding heeft aangegeven. Van de bank ontvangen wij informatie over de betaling van de cursusdeelname.


Permanente educatie
Onze cursussen kwalificeren voor de jaarlijkse permanente educatieverplichting van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Register Belastingadviseurs (RB) en De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). In een aantal gevallen kwalificeren onze cursussen ook voor de NOvA en de KNB.

In verband hiermee onthouden wij uw registratienummer van het Register Belastingadviseurs. Tevens onthouden wij uw lidmaatschap van een andere beroepsvereniging als u dit bij uw cursusaanmelding heeft aangegeven.

De presentie van deelnemers aan een cursus wordt door ons geregistreerd. Als een cursus is geaccrediteerd door het Register Belastingadviseurs wordt de presentie met deze beroepsorganisatie gedeeld. Overige cursusdeelnemers ontvangen bij volledige presentie na afloop van een cursus een permanente educatie-verklaring. Indien de beroepsorganisatie dit verlangt, zullen wij ook de PE-punten aldaar registreren.

Uw naam wordt tevens gedeeld met de betreffende docent(en) van de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven.


Bewaartermijnen
Nadat een cursusdeelname is afgerond, bewaren wij uw informatie zeven jaar en zes maanden daarna (de wettelijke bewaarplicht).


Cookies
Voor elke inlog op een besloten gedeelte van onze website wordt het volgende bijgehouden: de bezochte pagina’s, uw locatie, de duur van het bezoek, het type browser en type operating systeem. Deze informatie wordt gebruikt zodat daar bewijs van is om misbruik van uw account uit te sluiten en voor het evalueren en verbeteren van onze website. Hiervoor maken wij gebruik van cookies.

Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees daarom altijd ook hun privacyverklaringen.


Links naar andere websites
Op onze website worden links getoond naar externe websites en organisaties. Ammerlaan Opleidingen draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt.


Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, waarbij wij ook individuele gegevens kunnen inzien om zodoende onze diensten te verbeteren. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om u gerichte informatie te kunnen sturen. Hiervoor gebruiken wij uw titulatuur, geslacht, naam, adresgegevens van de (locatie van de) organisatie waar u werkzaam bent, e-mailadres en telefoonnummer. Wij bewaren deze informatie 2 jaar na uw laatste bezoek.


Contactformulier
Via het contactformulier van onze website kunt u ons vragen stellen en/of opmerkingen plaatsen. Om hier zo goed mogelijk op te kunnen reageren, gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij bewaren deze informatie voor één jaar. Uiteraard zullen wij uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Ammerlaan Opleidingen deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Ammerlaan Opleidingen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daardoor wordt ervoor gezorgd dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Ammerlaan Opleidingen blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of wijziging.


Mailings
Wij willen u graag berichten over onze cursussen. Dit doen wij per e-mail, post of telefoon. U kunt aangeven hier geen belangstelling voor te hebben. Elk mailbericht bevat een afmeld-link. Persoonsgegevens kunnen door ons zijn verkregen via het internet.


Nieuwsbrief
Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief inschrijft, zult u regelmatig deze nieuwsbrief ontvangen. U kunt zich altijd weer uitschrijven.


Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Ammerlaan Opleidingen zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die het onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik


Wijzigingen privacyverklaring
Ammerlaan Opleidingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Bekijk deze daarom regelmatig voor een update van het privacybeleid. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.


Klacht indienen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Ammerlaan Opleidingen en Trainingen B.V.
Nieuwe Parklaan 107
2587 BP Den Haag
www.ammerlaanopleidingen.nl
info@ammerlaanopleidingen.nl
+31(0)70-4162990